Nuorakeraamisen kulttuurin esinäytös Keski-Euroopassa

beaker750.png

Tarkastelemme Suomeenkin asti vaikuttaneen nuorakeramiikan l. vasarakirveskulttuurin alkuperää ja ominaisuuksia. Ilmiön juuret ovat neljännellä vuosituhannella eKr. Eurooppaan tunkeutuneessa paimentolais-invaasiossa. Nämä olivat indoeurooppalaisia, joiden eräs etenemissuunta seurasi Mustaanmereen laskevia jokia Galitsian kautta Puolaan. Tälle reitille lähteneet paimentolaiset kohtasivat itseään kehittyneemmän maanviljelyskulttuurin, aiheuttivat häiriötä ja tuhoa, ja pölyn laskeuduttua jälleenrakentaminen tapahtui uuden elämäntavan puitteissa.

palloamfora269transparent.pngPuolan ja Saksan alueella uutta ilmiötä nimitetään Palloamfora-kulttuuriksi, l. Globular Amphora -culture (GAC). Se muutti merkittävästi eurooppalaista elämäntapaa Elben itäpuolisella alueella. Nimen po. kulttuurille antoi maineikas saksalainen tutkija Gustaf Kossinna tyypillisten saviastioiden muodon mukaan.

Vasarakirveet olivat jo saapuneet Keski-Eurooppaan edellisen kulttuurivaiheen, suppilopikari-kulttuurin (TRB), aikana, eivätkä arojen indoeurooppalaisille nomadeille tyypilliset asiat olleet enää neoliittisessa Euroopassa täysin tuntemattomia.

TRB-ilmiön aikana mm. Ruotsi sai ensimmäisen maanviljelyksensä, ja Saksassa rakennettiin Euroopan vanhimmat kalenterinpitoon käytetyt aurinko-observatoriot (Goseck-artikkeli toisaalla). Megaliitteja rakennettiin mm. Puolassa, Saksassa ja Ruotsissa, ja kulttuurikehitys oli hyvässä vauhdissa. Tämän kehityksen katkaisi paimentolaisten invaasio Venäjän eteläisiltä aroilta.

Eurooppa ennen indoeurooppalaista nomadi-migraatiota:

TRB.LBKK.KAMPAKERAMIIKKKA740.png

Kartassa IE-kieli on vielä Hvalynskin ja Sredni Stogin kulttuureissa. IE-kieliryhmän kehitys:

  • Samaran kulttuuri: Proto-IE, l. jokin varhainen kielimuoto.
  • Hvalynsk, Sredni Stog: Varhais-kantaindoeurooppa.
  • Alemmassa kartassa: Jamnaja (Jamna, Yamna) l. kuoppahautakulttuuri t. Kurgan I: Indoeurooppalainen kantakieli (IEkk).
  • Ei kartassa: Palloamforakulttuuri l. Glubular Amphora (GAC): IEkk:n murre.
  • Alemmassa kartassa: Nuorakeramiikka: Kantabaltti l. jokin baltoslaaviin vievä kehityslinja, tai joidenkin mielestä vielä IEkk:n kaakkoismurre.

srendistog.nuorakeramiikkas740.png

Vasemmanpuoleisessa pikkukartassa palloamfora-ilmiön etenemissuunta on merkitty #baltoslaavina. Siihen johtava kehitysjatkumo on liikkunut kartan mukaisesti, mutta nykyisin on eri mielipiteitä siitä, missä vaiheessa baltoslaavi ilmaantui.

Palloamfora-ilmiön mukana ei tullut vain uusia keksintöjä, -varsinkaan kun ne jo tunnettiin, vaan siis kokonaan uusi kieliryhmä #indoeurooppa (IE) ja uutta väestöä. Ennen GAC:n invaasiota ei IE-kieliä ilmeisesti näillä seuduilla lainkaan esiintynyt, -kuten ei koko Euroopassakaan. Alla palloamforakulttuurin levinnäisyys:

GLOBULAR.AMPHORA750transparent.png

Kuten kartta osoittaa, GAC tunkeutui pääasiassa sen ajan Euroopan tiheimmin asutuille maanviljelys-alueille. Tämä onkin eräs nomadi-invaasioiden ominaisuus sekä Euroopassa että mm. Kiinan varhaisella korkeakulttuurialueella Liaodongissa:

Pronssikauden alussa Liaodongiin tunkeutuneet nomadit aiheuttivat väestön määrällisen romahduksen, mullistuksen YDNA:n isälinjoissa, ja kulttuurin taantumista. Euroopassa, Ukrainan ja Romanian Tripolje-Cucutenin kulttuurialueella, nomadi-invaasion aiheuttama tuho oli lähes täydellinen: Suuret asutuskeskukset autioituivat, maalattu keramiikka katosi, ja elämäntapa muuttui radikaalisti patriarkaaliseksi, mistä ei aiemmin ollut havaittavissa merkkejä.

Palloamfora-kulttuurin kohteissa kaivauksia johtanut arkeologi Marija Cimbutas on esittänyt julkaisuissaan johtopäätöksensä, että GAC:n piirissä harjoitettiin sutteetapaa: Leski tai joku muu nainen surmattiin aviomiehen hautausuhrina. Tapa tunnetaan mm. Intiasta, ns. arjalaisen valloituksen jälkeiseltä ajalta.

leubingen.vainajat.transparent.png

Kaavio Leubingenin ”ruhtinashaudasta”, Uniticen kulttuurissa Saksassa. Unetice ilmaantui Puolaan, seudulle jossa palloamfora-ilmiö oli esiintynyt aiemmin.

globular.amphora.pytyt740transparent

Yllä palloamfora-kulttuurin astoita. Niiden katsotaan olleen nuorakeraamisten savikuppien esikuvina. Palloamfora-tyypin esikuva on taas ollut arokulttuureissa ja mm. Maikopissa käytetty metallinen astia, johon muoto paremmin sopiikin. Samalla tavalla #vasarakirveet olivat kuparikirveiden kivestä veistettyjä jäljitelmiä. Jäljittely korostaa metallia käyttävien kulttuurien prestiisi-asemaa niihin seutuihin nähden, joissa metalleja ei ollut vielä saatavissa.

Nomadivalloitukset, jollainen ilmiö palloamfora-kulttuurin ilmaantuminen Elben, Veikselin ja Mustanmeren väliselle alueelle olikin, olivat luonteelta ja seurauksiltaan erilaisia kuin aiemmat kansanryhmien vaellukset. Tämän ymmärtämiseksi täytyy tarkastella esihistoriallisten elinkeinojen eroja:

Elinkeino: Tuotannon intensiivisyys: Väestön määrä: Yhteiskunnallinen eriarvoisuus:
Metsästys ja keräily: Matala Matala Vähäinen tai satunnainen, yksilön ominaisuuksista riippuva
Maanviljelys: Korkea Korkea, taipumus kasvaa Edellistä korkeammalla, yhä yksilön ominaisuuksien funktio
Paimentolaisuus: Matala Matala Korkea, omaisuutta kertyi sukuihin

Metsästäjäkeräilijät ja paimentolaiset tarvitsevat suuria alueita suhteellisen pienen ihmismäärän elättämiseen, mutta maanviljelijät muokkaavat ympäristöään tuottavammaksi, mikä mahdollistaa väkirikkaat yhteisöt ja suuren väestönkasvun. Tästä seuraa, että viljelijöillä on taipumus levittäytyä harvemmin asutuille maille, -kuten savolaiset myöhemmin Lapinmaahan.

Paimentolaisten tilanne on toinen, kuin edellisillä ryhmillä: Heidän väkimääränsä ja karjalaumojensa kasvulla on taipumus aiheuttaa ylilaiduntamista, mikä pakottaa etsimään uusia maita, -ja ylilaiduntamaan nekin.

Indoeurooppalaiset väestöt, K’hvalynsk – Sredni Stog, ja Jamnaja-kulttuureissa, olivat kaiken lisäksi joutuneet ilmaston kuivumisen aiheuttaman kriisin kouriin. He tunkeutuivat korkeammalla kulttuuritasolla olevien maanviljelijöiden maille, ja kaikesta päätellen hyvin sotaisesti.

Kun viljellyt pellot joutuvat karjojen laitumiksi, viljelijöiden on täytynyt menehtyä, tai menehtyivät pian sen jälkeen. Indoeurooppalaisten nomadien tunkeutuminen Balkanille, jossa oltiin jo pitkällä varhaismetallikaudessa, aiheutti arkeologisissa löydöissä näkyvän kulttuurin ja väestön romahduksen.

Balkan.metallurgical.collapse700transparent.png

Venäläisen tutkijan mukaan, julkaisussa ”Ancient Metallurgy in the USSR”, pronssiesineiden tuotanto romahti ”Balkanin metallurgisessa kompleksissa” kahdesti pronssikaudella. Kaavion ajoitukset eivät täsmää kalibroituun radiohiilikalenteriin, mutta lukija saanee käsityksen:

  • 3500 eKr.(BC) jälkeinen romahdus korreloi indoeurooppalaisten saapumisen kanssa.
  • Toisen vuosituhannen eKr. puolessavälissä on toinen romahdus, joka täsmää minolaismykeneläisen kulttuurin tuhoon Kreikassa, so. Kreikan historian ”pimeisiin vuosisatoihin”, l. doorilaisten invaasioon.

Metalliesineiden valmistuksen noinkin täydellinen romahdus on mahdollista vain jos väestön määrä romahtaa samassa mittakaavassa. Neuvostoaikana julkaistun grafiikan vuosiluvut ovat summittaisia, mutta korreloivat indoeurooppalaisten invaasion 3500 eKr. ja ”merikansoja” koskevan egyptiläisen tiedon kanssa. Tuolloin myös Kreikka romahti ”pimeiksi vuosisadoiksi” doorilaisten tunkeutuessa maahan.

Palloamfora-kulttuurin ilmaantuminen suppilopikari-kulttuurin maanviljelysseuduille Keski-Euroopassa 3400 eKr. ajoittuu samanaikaiseksi em. Balkanin kollapsin kanssa. Vaikka korkeakulttuurisempi Balkan on voinut kärsiä enemmän nomadeista, kuin ilmeisesti kehittymättömämmät Puolan ja Saksan seudut, ei indoeurooppalaisten saapuminen ole sielläkään mitään nousukautta aikaansaanut.

TRB:n entisillä seuduilla, jotka olivat siis indoeurooppalaistuneet, tapahtui jotain 2800-2500 eKr: GAC taantui, ja väkeä alkoi vaeltaa pois kaikkiin suuntiin.

  • Kellopikarikulttuuriksi (Bell Beaker culture) muodostuvaa väkeä länteen,
  • ja nauhakeraamista (Corded Ware) kulttuuria itään ja pohjoiseen.

fatjanovo.balanovo.bellbeaker740transparent

Kartan mukaan GAC:n ydinalueilla näyttää 2800 eKr. jälkeen vallinneen jonkinlainen taantuma? Jälki-ilmiöt Bell-Beaker ja nuorakeramiikka menestyivät parhaiten siellä, missä indoeurooppalaisia ei oltu vielä nähty. Ylilaiduntaminen voi olla yksi syy kriisiin. Maanviljelys on voinut myös kohdata toistuvia katoja.

Nuorakeraamikkojen ensimmäinen aalto suuntautui Baltian kautta Suomeen ja sieltä Keski-Ruotsiin, toinen myöhempi vaellus tuotti Fatjanovo- ja Balanovo-ilmiöt, ja Skandinavian nuorakeramiikan.

Yleistyvän käsityksen mukaan Fatjanovo-Balanovon väestö, joka asettui Volgan-seudun suomensukuisten keskuuteen, jätti kantasuomen kielimuotoon balttilaisten lainasanojen kerrostuman. Aiemmin on oletettu saman tapahtuneen Suomen alueella: Varhais-kantasuomi + kantabaltti(-tai IE:n pohjoinen murre) => myöhäis(keski)kantasuomi. Tässä yhteydessä ilman baltti(IE)-lisää jäänyt kantasuomi on suuntautunut kantasaameksi.

Suomeen asti tulleet nuorakeraamikot näyttävät eläneen aluksi erillään kampakeraamisesta kantaväestöstä, laiduntaen pienkarjaa (lampaita) niitymailla, kampakeraamikkojen hyödyntäessä perinteisiä resurssejaan. Myöhemmin nämä kansanryhmät sulautuivat yhteen, ja Virosta levittäytyvään Kiukaisten-kulttuuriindi-gold

Kulttuuri: Pääelinkeino: Etniteetti, kieliryhmä: Kulttuuritaso:
Suppilopikari-k, TRB: Maanviljelys Eurooppalainen Sen ajan maailmassa hyvin korkea.
Palloamfora-k, GAC: Karjanhoito Indoeurooppalainen Edellistä matalampi, onnistui adoptoimaan jotakin.
Nuorakeramiikka, Corded Ware: Puoliliikkuva karjanhoito (pienkarja) Indoeurooppalainen Edellistä matalampi.
Unetice (pronssikausi): Maanviljelys Indoeurooppalainen Edellistä korkeampi, onnistui palauttamaan jotakin.

https://en.wikipedia.org/wiki/Globular_Amphora_culture 

Marija Gimbutas
THE CIVILIZATION OF THE GODDESS

EDITED BY JOAN MARLER Harper, San Francisco, 1994, ISBN 978-0062508041
Chapter 10
The End of Old Europe: The Intrusion of Steppe Pastoralists from N.Pontic and the Transformation of Europe

INDOEUROINVAASIO2222220002222Eurooppa ja indoeurooppa, -kaksi eri komponenttia.

indihunni-haplo000022transEi ”mahtavia päälliköitä” vaan väkivaltaisia puskaraiskaajia. Indoeurooppalaisten isälinjojen yleistyminen Euroopassa.


Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s