Neljä kehitysvaihetta muovasi eurooppalaisten genomin.

nomadit000trans

Eurooppalaisten geneettistä alkuperää ja koostumusta selvitettiin aiemmin hyvin epämääräisillä työkaluilla, veriryhmiä ym. tarkkailemalla. Tämä antoi tutkimuslaitoksille ja akateemisille piireille suuren vapauden löytää mitä haluavat.  1990-luvulla geenien tunnistaminen ja kartoitus oli jo niin pitkällä, että tutkimus oli eksaktilla pohjalla.

cavalli-sforza-000001Geenitutkimuksen alkuaikoina italialainen tutkija Luigi Luca Cavalli-Sforza selvitti eurooppalaisten perimää tarkastelemalla valittujen geenien esiintymistä eri väestöillä. Havaittiin, että tiettyjen geenien esiintymistiheys l. gradientti vaihtelee samansuuntaisesti: Ne siis liittyvät jollakin tavalla toisiinsa.

Tunnistettiin geenijoukkoja, joilla ei välttämättä ole mitään yhteistä toistensa kanssa, liittyen yksilön perittyihin ominaisuuksiin, mutta joiden leviämisellä väestöltä toiselle, -mm. ulkopuolelta Eurooppaan, täytyi olla yhteinen historia, koska ne esiintyvät yhdessä. Cavalli-Sforza havaitsi, että joidenkin geenien levinnäisyydestä voidaan päätellä, että ne ovat olleet eurooppalaisella väestöllä hyvin pitkään. Hän nimitti tätä geenien ryhmää ”Paleo-eurooppalaiseksi principaalikomponentiksi”, ja näki sen korreloivan uralilaisen (suomalais-ugrilaisen) kieliryhmän kanssa, kuten myös arktisen ympäristön. Pikkukartta vasemmalla on Cavalli-Sforzan julkaisusta.

EUROOPPALAITEN000PALEO22

Cavalli-Sforzan työssä ei tullut vielä esiin Euroopan jääkautisen väestön jakaantuminen kylmyysmaksimin aikaisiin #refugioihin so. jäännösasutuksiin, jotka pysyivät asutettuina muun Euroopan tyhjentyessä olojen muututtua äärimmäisen epäedullisiksi. Koska ”haplo-hullut” ovat nyttemmin mässäilleet oletuksilla, jopa fantasioilla -voitteko kuvitella!- erinäisten Y-kromosomin isälinjojen alkukodeista em. refugioissa, esitämme teille kartan jääkauden loppuvaiheesta. (Alempana. vasen.)

Läntiset ja itäiset väestöfragmentit seurasivat kumpikin itselleen tutun biotyypin levittäytymistä pohjoiseen, ja valtasivat mannerjäältä jääviä alueita. Karttaan (vihreällä) merkitty Hampurin-Creswellin kulttuuri muodostui sekä lännestä tulleista Magdalenien-kulttuurin muuttajista että itäisen Euroopan mammutinmetsästäjien, Willendorf-Kostenkin (Kostjonki) pohjoisen-valtaajista.

EUROOPPALAISTEN000MESO002

Yllä kuvattu prosessi harmonisoi paleoeurooppalaisten (=jääkaudella täällä olleiden) väestöryhmien geenejä kummasti. Vain Komsa-kulttuuri, joka ehti vauhdilla Ruijaan ja Kuollaan asti, jäi vähemmälle geenien-tasaamiselle. Tämän seurauksena nykyiset saamelaiset ovat geneettisesti etäisempiä eurooppalaisesta keskiarvosta, kuin kukaan muu. He ovat geneettisesti etäällä myös arktisista naapureistaan samojedeistä.

Seuraava principaalikompinentti liittyy maanviljelyyn:

EUROOPPALAISTEN000VILJELY001

Cavalli-Sforzan mukaan nykyeurooppalaisten geeniperimästä on 80% peräisin jääkauden eurooppalaisilta, 25% Eurooppaan Lähi-Idästä muuttaneilta maanviljelijöiltä, ja 10% indoeurooppalaisilta nomadeilta, jotka 4000 eKr. alkaen tunkeutuivat Eurooppaan idästä, Uralin eteläpuolelta.

Hänen työryhmänsä tehdessä po. kartoituksiaan ei indoeurooppalaisten myöhäinen tulo Eurooppaan ollut vielä tieteen tms. piirissä vallitseva totuus, vaan kiistojen aihe. Cavalli-Sforzan #molekyyligeneettiset tutkimukset ovat siis kestäneet hyvin aikaa, ja sopivat paremmin nykyiseen yleiskuvaan, kuin silloiseen.

Kolmas principaalikomponentti kuvaa indoeurooppalaisten nomadien tuomia geenejä:

EUROOPPALAISTEN000INDOEURO001

Principaalikomponentteja hahmotettaessa ei ollut vielä tarkkaan tiedossa, kuinka suuri osa Eurooppaan myöhemmin tulleiden, maanviljelyn pioneerien ja indoeurooppalaisten nomadien, omista geeneistä oli jo Euroopassa. Äskettäin tutkituilla indoeurooppalaisiksi tunnistettujen arokulttuurien vainajilla -ajalta ennen invaasiota länteen- on havaittu kaksi mielenkiintoista geeniryhmää:

 • ”Paleoeurooppalaisia”, so. eurooppalaisille ja myös siperialaisille metsästäjäkeräilijöille tyypillisiä geenejä. Nämä ovat tuota #mammutinmetsästäjien perintöä.
 • Lähi-Idän tai ainakin Anatolian varhaisiin maanviljelijöihin viittaavia geenejä.

Arkeologisesti onkin osattu jo päätellä, että proto-indoeurooppalaiset eteläisellä Uralilla ja Kaspian aroilla, olivat samaa väestöä, kuin pohjoisempana metsävyöhykkeellä asuvat mesoliittisten metsästäjäkeräilijöiden perilliset. Heidän on havaittu saaneen etelästä maanviljelyn ja karjanhoidon ideat ja kulttuurivaikutteita. Nyt geenitutkimus on vahvistanut arkeologien päätelmät.

Ryhdyttyään aloittelemaan maanviljelystä indoeurooppalainen väestö loi Samaran, K’hvalynskin ja Sredni-Stogin kulttuurit. Ilmaston muuttuessa yhä epäedullisemmaksi heidän maanviljelynsä köyhtyi karjalaumojen kanssa vaeltamiseksi, mikä johti elämäntavan ja yhteiskuntajärjestyksen muuttumiseen. Indoeurooppalainen invaasio oli seurausta tästä liikkeellelähdöstä.

nature0001Tutkimus 2000-luvulla on päässyt pureutumaan yksittäisten geenien ”sukupuihin”. Geeneissä tapahtuneet mutaatiot voidaan tunnistaa ja seurat perimälinjaa taaksepäin. Erityisesti ollaan kiinnostuneita solussa, tuman ulkopuolella mitokondrioissa, olevan mtDNA:n tyypeistä.

Niiden avulla pystytään seuraamaan #äitilinjoja kymmeniätuhansia vuosia taaksepäin. Mitokondrioiden DNA ei osallistu ihmisyksilön ominaisuuksien muotoiluun, mutta siinäkin tapahtuu mutaatioita jotka voidaan tunnistaa.

Miehen sukupuolikromosomin YDNA on toinen tie lähestyä muinaisia kansainvaelluksia ja väestöjen siirtymisiä. YDNA kertoo vain miespuolisen jälkeläisen isän ”sukupuun”. YDNA:n #haplotyyppi ei muutu isälinjasta toiseen vaikka yksilön muut geenit olisivat sekoittuneet ja (melkein) vaihtuneet. Yllättävän monella afroamerikkalaisella on europidinen tai lähi-itä-taustainen isälinja, johtuen orjakaupasta.

Nature-lehti julkaisi 2014 ja 2015 tutkimukset nykyisten eurooppalaisten isälinjoista. (Etusivu). YDNA:n tarkasteluun perustuva tutkimus näyttää nykyeurooppalaisten miesten isälinjojen jakautuvan kolmeen suureen ryhmään:

 • Paleoeurooppalaiseen l. eurooppalaisten mestästäjäkeräilijöiden isälinjoihin.
 • Lähi-Idästä maanviljelyn myötä tulleisiin linjoihin.
 • Indoeurooppalaisten arokansojen tuomiin isälinjoihin, joita on noin puolella nykyeurooppalaisista miehistä. Poikkeuksena Suomi, joss N-haplotyyppi miltei dominoi.

Nyt huomio kiinnittyy eroon Cavalli-Sforzan molekyyligeneettisen laskelman (10% indoeurooppalaista) ja nykyisillä tarkemmilla työkaluilla saadun YDNA-määrittelyn välillä. Syyt eroavaisuuteen ovat nähtävissä:

 • Cavalli-Sforza tutki ihmisen tuman geenejä. Silloisilla menetelmillä ja jo kootuilla tiedoilla ei voitu päätellä, onko jokin havaittu geeni tullut Lähi-Idästä  aropaimentolaisen kautta, vai suoraan maanviljelijän mukana.
 • YDNA-linja ei kerro, kuinka paljon yksilön tai väestön geeneistä on peräisin ko. linjan Eurooppaan 6000 vuotta sitten tuoneelta henkilöltä. Karkean laskutavan mukaan 1000:ssa vuodessa ehtii kulua 30 sukupolvea, ja joka sukupolvessa isän geenien osuus puolittuu. 6000 vuotta?

Molekyyligeneettinen ja YDNA-tarkastelu eivät siis ole ristiriidassa, mutta mistä kertoo nomadi-taustaisten YDNA-linjojen suuri osuus Keski- ja Länsi-Euroopassa?

gimbutas-photo8Indoeurooppalaisten ”alkukodin” sijoittaminen Etelä-Uralin ja Kaspian aroille oli arkeologi Marija Gimbutasin löytö. Nyttemmin tämä pitkän aikaa kiistelty ja kiivasti tunnepohjaisesti vastustettu hypoteesi on osoittautunut todeksi sekä kielihistoriallisessa että geneettisessä tarkastelussa. Eräs hänen ”kurgaaniteoriansa” kiisteillympiä kohtia oli käsitys indoeurooppalaisen invaasion korkeasta väkivaltaisuudesta.

Sekin näyttää nyt tulleen todistetuksi. di-goldmallory-indo-europeanhome00001

https://www.researchgate.net/publication/273059488_Massive_migration_from_the_steppe_was_a_source_for_Indo-European_languages_in_Europe

Click to access 1312.6639.pdf

http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/yli-puolet-geeniperimastamme-tulee-ukrainasta-karpaasit-ryostivat-naisia-ja-jattivat-jalkensa/753350/”

http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/3420557/Yli+puolet+geeniperimastamme+tulee+Ukrainasta++karpaasit+ryostivat+naisia+ja+jattivat+jalkensa”

Suomalaisten geenit, mediaspekulaatiota 05.03.-17

Tieto siitä, mitä merkitsee nykyeurooppalaisten YDNA-linjojen löytyminen vanhoilta aro-muumioilta tai luista ei kovin hyvin välity sanomalehdistä. Kalevan, Turun Sanomien, etc. juttu onnistuu kääntämään asian miltei päälaelleen: Suomalaisten geeniperimästä ”yli puolet” ei tule arokansoilta, vaikka suomalainen lukeva yleisö onkin saanut tälläisen väitteen nähdäkseen.

 • Tuoreehkot tutkimukset osoittavat että indoeurooppalaisia kieliä puhuvat eurooppalaiset ovat saaneet noin puolet YDNA-haploryhmistään l. ”isä-linjoistaan” IE-kieltä puhuneilta arojen nomadeilta n. 4000 eKr. alkaen.
 • Isä-linja ei tarkoita, että henkilön geenit ovat kuudentuhannen vuoden takaiselta esi-isältä, vaan ainoastaan suoran isyys-linjan olemassaoloa.
 • Suomalaiset eivät puhu indoeurooppalaista kieltä, ja olemme jääneet osattomiksi tuosta onnettomuudesta.

Suomalaisten geenistö on edelleen se sama, mitä jokaisen meistä jokaisesta solusta löytyy tuman sisältä siististi rullattuna. olemme vaihtaneet näitä geenejä muiden eurooppalaisten kanssa jo kymmeniätuhansia vuosia, ja asetettuamme Suomeen olemme jatkaneet geenien vekslaamista lähimpien ja kauempienkin naapureidemme kanssa. di-gold

”Ilari Tapio

Yli puolet suomalaisten ja muiden pohjoiseurooppalaisten geeniperimästä tulee nykyisen Ukrainan ja Etelä-Venäjän aroilta suurin piirtein 5000 vuoden takaa.

Se johtuu hevosista. Aroilla neoliittisen kivikauden lopulla noin vuonna 3500 ennen ajanlaskun alkua eläneet miehet onnistuivat kesyttämään hevosen ja lähtivät sittemmin vyörymään ratsain sekä länteen että pohjoiseen.

Luista saadun dna:n tutkimus osoittaa, että kyseessä oli sukupolvien ajan jatkunut massiivinen invaasio. Karpaasimaisten ratsumiesten nopea toiminnan joukot peittosivat pienikokoiset muinaismaanviljelijät, ryöstivät naisia mukaansa ja jättivät jälkensä geeneihin.”
http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/3420557/Yli+puolet+geeniperimastamme+tulee+Ukrainasta++karpaasit+ryostivat+naisia+ja+jattivat+jalkensa

Voi katsoa, omalla vastuulla.


4 thoughts on “Neljä kehitysvaihetta muovasi eurooppalaisten genomin.

 1. Geenimullistuksen, jollainen indoeurooppalaisten nomadien tulo Eurooppaan oli, rinnakkaisesimerkiksi sopiikin Kuuba:

  ”Kuubassa on ollut eurooppalaisia noin 500 vuotta. Heidän osuutensa isälinjoista on noussut 80 prosenttiin, kun se mtDNA:ssa on 22 %. Intiaanien isäosuus on vastaavasti laskenut nollaan, vaikka osuus äitilinjoista on edelleen kolmasosa. Afrikkalaista oli 45 % äiti- ja 20 % isälinjoista.”

  Tilanne ei kuvaa väestöjen diffuusiota, eikä vähittäistä muutosta, vaan 500 vuotta sitten tapahtunutta kansanmurhaa, josta ilmeisesti ei selvinnyt hengissä yksikään Amerikoissa kotoperäistä YDNA:ta kantava miespuolinen. Naisia ei ilmeisesti tapettu kaikkia, vaikka ilmeisesti kaikki raiskattiin.

  N.30% mtDNA-linjoista on siis maahanmuuttoa edeltänyttä kantaa, mutta 0% YDNA-linjoista.

  Euroopassa, v.2015 julkaisujen mukaan, noin 60% YDNA-linjoista liittyy indoeurooppalaiseen migraatioon l. invaasioon. Karsinta ei siis ollut yhtä täydellinen kuin Kuubassa.

  Syyt:
  Kuuba oli tiheään asuttu, mutta pinta-alaltaan pieni. Eurooppalaiset saattoivat ottaa sen nopeasti kontrolliinsa.
  Maahanmuuttajien määrä Kuubassa oli heti alussa suhteellisen suuri.
  Euroopan neoliittinen väestö ennen #kurgan-wave-1:tä oli moninkertainen verrattuna Keski-Aasian arojen väestöön, josta vain osa lähti liikkeelle länteen, ja siitäkin vain osa päätyi Eurooppaan. Heitetään jokin suhdeluku työhypoteesina: 20:1 euro-indoeuro.
  Indoeurojen invaasio ei ollut valtiolllisesti johdettu siirtomaan valtaaminen, kuten Kuuban tapauksessa: Indoeurot tulivat paimentolaislaumoina, jotka hajaantuivat ryöstelemään.
  Näitä ryhmiä ilmeisesti eteni mm. Espanjaan asti noin tuhat vuotta ennen varsinaista maahanmuuttajien joukkoa. Puolustusrakennelmien ilmaantuminen Los Millaresin yms. esi-pronssikautisiin kohteisiin. äkisti ja ilman yhteiskunnan sisäistä kehitystä tms., kertoo ilmaantuneesta ulkopuolisesta uhkasta ja siihen reagoimisesta.
  Tämän seurauksena maahantunkeutujat kohtasivat vastusta aivan eri tavalla kuin espanjalaiset Kuubassa. 100%:nen tappaminen ei ollut mahdollista.
  Euroopan neoliittinen väestö oli jakautunut vijelijöihin ja mesoliittisen väestön rippeisiin, jotka elivät yhä liikkuvaa elämää. IE-invaasio saattoi tavoittaa vain paikallaan-asuvat.
  Varsinainen IE-massamuutto keskittyi corded-ware ja ”Baker-people” -ilmiöihin, l. ”kurgan wave 2:een”. Nämä olivat jo hybridiväestöjä: eurooppalainen+indoeurooppalainen.

  Näillä näkymin siis 30-40% nykyeurooppalaisten YDNA-linjoista on jo neoliittisella ajalla Euroopassa ollutta kantaa (paleo-/mesoliittista + neoliittista).

  Kuuba:
  YDNA 80% eurooppalaista, 20% afrikkalaista, 0% kuubalaista.
  MtDNA 45% afrikkalaista, 30% kuubalaista, 22% eurooppalaista.

  Eurooppa:
  YDNA 60% indoeurooppalaista, 40% eurooppalaista.

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s